Velkommen, du kan eller opprette en konto

Betingelser for bruk

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

FOR Knatterudfjellet Trelast AS

(heretter kalt XL-BYGG)

 

PRISER

Leveringsdagens priser gjelder for alle salg, og det taes forbehold for prisendringer uten varsel. XL-BYGG er ikke beregningsansvarlig og kan ikke lastes for evt. beregningsfeil og ved eventuell endring av mengder endres også pris.

Det taes forbehold for trykkfeil.                                  

 
LEVERINGSBETINGELSER
 
Leveranse fra lager:                FCA (Free Carrier) i henhold til Incoterms 2000, Transportkostnader belastes i h.t. gjeldende satser og avtaler.

Leveranse fra fabrikk:         I h.t. fabrikkens leveringsbetingelser. Transport- og emballasjekostnader belastes i h.t. fabrikkens leveringsbetingelser.

 

BETALINGSBETINGELSER FOR BEDRIFTER

Leveranse:              Netto pr. 10 dager, regnet fra fakturadato hvis ikke annet er avtalt.

Morarente:              Belastes med morarentelovens forsinkelsesrente etter forfall.

Sikkerhet:               XL-BYGG kan som vilkår for levering, kreve at kjøper stiller betryggende sikkerhet for kjøpesummen (med tillegg av renter og omkostninger) i form av en uforbeholden bankgaranti eller lignende.

  

BETALINGSBETINGELSER FOR PRIVATE
 
Leveranse:               Kontant ved levering eller kreditt via XL-Bygg byggekonto.
 
Sikkerhet:               XL-BYGG kan som vilkår for levering, kreve at kjøper stiller betryggende sikkerhet for kjøpesummen (med tillegg av renter og omkostninger) i form av en uforbeholden bankgaranti eller lignende.

AVBESTILLING

Skaffevarer som blir avbestilt før levering, vil bli belastet i sin helhet. Forhåndsbestilte lagervarer for henting, som ikke avhentes, vil bli belastet med vareverdien + mva.

 

RETUR AV VARER

1.        All retur skal på forhånd være skriftlig avtalt med XL-BYGG

-      fabrikkleveranser og skaffe-/bestillings-varer tas ikke i retur uten særskilt avtale

-      varer som er utgått hos produsent tas ikke i retur

-      brutte og ikke salgbare forpakninger tas ikke i retur

2.        Ved retur av varer skal det alltid henvises til faktura- og/eller ordrenummer.

3.        Godkjent retur belastes med 20 % returomkostninger dersom ikke annet er avtalt.

4.        Kjøper belastes fraktkostnader i tillegg, og er ansvarlig for eventuell skade under transporten.

 

REKLAMASJONER

Eventuelle reklamasjoner må meddeles XL-BYGG umiddelbart – og senest dagen etter levering. Varen må oppbevares og emballeres forsvarlig, slik at det ikke kan oppstå tvil om årsak til reklamasjonen.

XL-BYGG sitt ansvar er begrenset til å erstatte varen eller varens verdi.

 

EMBALLASJE

Faktureres til selvkost og tas ikke i retur uten særskilt avtale.

 

SALGSPANT / SIKKERHETSSTILLELSE

Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inklusive eventuelle renter og omkostninger, er fullt ut betalt.

 

Dersom salgspantet ikke lar seg opprettholde grunnet varens sammenføyning, bearbeidelse, påkostning eller lignende, kan XL-BYGG kreve annen sikkerhetsstillelse, som er tilfresstillende for XL-BYGG, for eksempel en uforbeholden bankgaranti for kjøpesummens pålydende samt renter og omkostninger.

 

SEPARAT AVTALE

Der kjøper og XL-BYGG har regulert sitt forretningsforhold gjennom egen avtale, skal disse Salgs- og Leveringsbetingelser gjelde som en del av avtalen.

 

 

 

KONTRAKTSDOKUMENTER

Dersom det er inngått egen avtale som nevnt over, skal dokumentene med vedlegg i tilfelle motstrid gjelde i denne rekkefølge:

 

1.        Avtalen

2.        XL-BYGG sin ordrebekreftelse

3.        Generelle salgs- og Leveringsbetingelser for Knatterudfjellet Trelast AS

4.        Kjøpers bestilling/ordre 

 

Dersom det ikke er inngått egen avtale, skal dokumentene med vedlegg ha prioritet i den rekkefølge som nevnt, med den justering at nr 1 utgår.

 

KJØPERS MEDVIRKNING

Kjøper skal medvirke lojalt til at varene kan leveres rettidig, i riktig mengde og kvalitet. Dersom varene ikke kan mottas til avtalt tidspunkt, skal kjøper straks varsle om dette. Kostnader til lagring og mellomlagring kan belastes kjøper.

 

Dersom levering forutsetter medvirkning fra andre enn kjøper, for eksempel byggherre og andre, innestår kjøper for slike tredjemenns rettidige og rettmessige oppfyllelse av avtalen. Dersom XL-BYGG står for transport av varen, kan transportør returnere uten å losse varene dersom han ikke har fått levert varene til rett tid og sted – for kjøpers kostnad.

 

MANGLER VED LEVERANSEN / FORSINKELSE

Dersom det er mangler ved leveransen og kjøper har reklamert rettidig, kan XL-BYGG velge å rette eller ta de mangelfulle varene tilbake (omlevere) dersom mangelen er vesentlig. Dersom XL-BYGG ikke retter eller avhjelper mangelen ved omlevering, skal XL-BYGG erstatte kjøpers direkte, påregnelige og dokumenterte utgifter, dog alltid begrenset oppad til varens kostpris eks. mva. Indirekte tap, herunder tapt fortjeneste, skade på andre ting enn varen selv og andre følgeskader dekkes ikke. Krav fra kjøpers kontraktsparter skal uansett heller ikke kunne rettes mot XL-BYGG. Kjøper skal holde XL-BYGG skadesløs overfor slike krav. Skyldes mangelen feil, forsømmelse eller mangler ved XL-BYGG sin(e) underleverandør(er)s kontraktsprestasjoner, har XL-BYGG intet ansvar etter denne bestemmelse, med mindre varene avviker fra det som uttrykkelig er tilsiktet av XL-BYGG.

 Tilsvarende skal gjelde ved forsinket levering av varene.

 

TEGNINGER / DOKUMENTASJON

Med mindre annet er skriftlig avtalt, kan tegninger og annen dokumentasjon som den ene part mottar fra den andre, bare anvendes i forbindelse med oppfyllelse av avtalen mellom partene.

 

FORCE MAJEURE

Hvis det etter avtalens inngåelse inntrer forhold utenfor partenes kontroll som hindrer eller i vesentlig grad vanskeliggjør avtalens oppfyllelse, er partene uten ansvar for følgene av dette. Som force majeure regnes bl.a. råvaremangel, generell vareknapphet, mangler eller forsinkelser hos underleverandør (herunder transportør) samt ekstraordiner prisstigning. Partene kan i slike tilfeller ved varig leveringshindring helt eller delvis heve avtalen.

 

FORHOLDET TIL KJØPSLOVEN OG FORBRUKERKJØPSLOVEN

Partene er kjent med og aksepterer at disse Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser avviker fra kjøpsloven (lov nr 27/1998).

 

Dersom kjøper er forbruker i Forbrukerkjøpslovens (lov av 21. juni 2002 nr 34) forstand, skal Forbrukerkjøpslovens ufravikelige bestemmelser utfylle denne avtale. Når det gjelder de fravikelige bestemmelser i samme lov, anses disse fraveket gjennom anvendelse av disse Generelle Salgs- og Leveringsbetingelser.