Søk
Alle kategorier
  Meny Close

  HEYDI FIBERPLAN BASIC 20KG SPARKEL

  Varenummer: 60050575
  • Selvutjevnende avrettingsmasse
  • Til innendørs bruk
  • Tette belegg 1-7 døgn
  • Forbruk 1,8 kg pr mm pr m2
  • Flytevne etter SS923519: 140-145 mm
  Pris: 213,00 kr / sek
  Total pris: 213,00 kr
  Heydi Fiberplan Basic er en fiberarmert, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk. Heydi Fiberplan Basic kan legges i tykkelser fra 10 mm til 80 mm. Heydi Fiberplan Basic er støvredusert.
  Produkt
  Bindemiddel
  Sement
  Trykkholdfasthet iht. EN 13813
  C25
  Bøyholdfasthet iht. EN 13813
  F7
  Sjikttykkelse
  10
  Pakke
  Netto innhold
  1 SEK
  Høyde
  9,5 cm
  Lengde
  49 cm
  Bredde
  25 cm
  Ytelseserklæring
  Faresymboler
  Helsefare
  Helsefare
  Faresetninger
  H315 Irriterer huden
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
  Sikkerhetssetninger
  P264 Vask … grundig etter bruk.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.