Søk
Alle kategorier
  Meny Close

  HEYDI FIBERPLAN RAPID 20KG SPARKEL

  Varenummer: 60050576
  • Universal avrettingsmasse
  • Til innendørs bruk
  • Tette belegg 1 døgn
  • Forbruk 1,7 kg pr. mm pr. m2
  • Flytevne etter SS923519: 150-155 mm
  Pris: 249,00 kr / sek
  Total pris: 249,00 kr
  Heydi Fiberplan Rapid er en støvredusert, fiberforsterket, sementbasert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk i bolighus, kontorlokaler og butikker. Skal ikke legges på fuktig undergulv. Garasjer regnes som utendørs område. Heydi Fiberplan Rapid kan legges i tykkelser fra 5 mm til 50 mm.
  Produkt
  Bindemiddel
  Sement
  Trykkholdfasthet iht. EN 13813
  C25
  Bøyholdfasthet iht. EN 13813
  F7
  Sjikttykkelse
  5
  Pakke
  Netto innhold
  1 SEK
  Høyde
  9,8 cm
  Lengde
  52 cm
  Bredde
  25 cm
  Svanemerket Ytelseserklæring
  Faresymboler
  Helsefare
  Helsefare
  Faresetninger
  H315 Irriterer huden
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
  H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene
  Sikkerhetssetninger
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P501 Innhold/beholder leveres til …
  P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.