Søk
Alle kategorier
  Meny Close

  HEYDI PRIMER UTE 1 LTR PRIMER

  Varenummer: 57869772
   Pris: 280,00 kr / fl
   Total pris: 280,00 kr
   Heydi Primer Ute er en akryldispersjon som trenger dypt ned i underlaget, og benyttes som forbehandling og forsterking av alle sugende underlag, både ute og inne.
   Pakke
   Netto innhold
   1 FL
   Høyde
   26 cm
   Lengde
   8 cm
   Bredde
   8 cm
   Faresymboler
   Etsende
   Etsende
   Faresetninger
   H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
   Sikkerhetssetninger
   P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
   P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
   P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P405 Oppbevares innelåst.
   P501 Innhold/beholder leveres til …
   P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann.
   P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.