Søk
Alle kategorier
  Meny Close

  HEYDI SEALER 4LTR IMPREGNERING

  Varenummer: 57869238
   Pris: 1470,00 kr / kan
   Total pris: 1470,00 kr
   Heydi Sealer er en fargeløs væske på basis av silikatforbindelser (vannglass). Benyttes til støvbinding og forsterkning av alle sementbaserte underlag og kalkpuss, og til å motvirke saltutslag i kjellervegger som skyldes fuktvandring.
   Pakke
   Netto innhold
   1 KAN
   Høyde
   25 cm
   Lengde
   19 cm
   Bredde
   12 cm
   Faresymboler
   Helsefare
   Helsefare
   Faresetninger
   H315 Irriterer huden
   H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
   Sikkerhetssetninger
   P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
   P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
   P264 Vask … grundig etter bruk.
   P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
   P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.