Søk
Alle kategorier
  Meny Close

  HEYDI SEMFIX GRÅ 15KG FLISLIM

  Varenummer: 60050589
  • Sementbasert grått flislim
  • Vannfast og frostsikker
  • Brukstid er 2-3 timer
  • Gulv og vegg
  • EN 12004: C2TE S1
  Pris: 338,00 kr / sek
  Total pris: 338,00 kr
  Heydi Semfix Grå er et grått, sementbasert, plastforsterket flislim som blandet med vann herder til en vannfast og frostsikker limfuge.
  Pakke
  Netto innhold
  1 SEK
  Høyde
  11,6 cm
  Lengde
  45,4 cm
  Bredde
  26,4 cm
  Ytelseserklæring
  Faresymboler
  Etsende
  Etsende
  Helsefare
  Helsefare
  Faresetninger
  H315 Irriterer huden
  H318 Gir alvorlig øyeskade
  H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene
  Sikkerhetssetninger
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
  P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
  P313 Søk legehjelp.
  P501 Innhold/beholder leveres til …
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.