Søk
Alle kategorier
  Meny Close

  JOTUN PENSELRENS 1L

  Varenummer: 54328445
  • JOTUN / Penselrens (2019)
  • Effektiv rengjøring av malerverktøy
  • Løser de fleste malingtyper
  • Biologisk nedbrytbar
  Pris: 201,00 kr / fl
  Total pris: 201,00 kr
  Effektivt rengjøringsmiddel for alle typer malerverktøy Løser de fleste malingstyper Holder penselen myk lenger Brukes ufortynnet
  Pakke
  Netto innhold
  1 FL
  Høyde
  24,2 cm
  Lengde
  9,9 cm
  Bredde
  7,3 cm
  Faresymboler
  Etsende
  Etsende
  Faresetninger
  H318 Gir alvorlig øyeskade
  Sikkerhetssetninger
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.