Søk
Alle kategorier
  Meny Close

  MALINGFJERNER DUXOLA 500ML

  Varenummer: 57298023
  • Ekstremt dyptvirkende
  • Fjerner flere lag maling om gangen
  • Fjerner bunnstoff på båt
  • Kan brukes inne og ute
  • Effektiv på vertikale flater
  Pris: 378,00 kr / fl
  Total pris: 378,00 kr
  Fjerner alle typer maling, epoxy, lakk, parkelmasse, kunstoff som vinyl og linoleum, limrester, parkelflekker mm. Ekstremdyptvirkende, gjerner flere lag maling om gangen. Ypperlig som bunnstoff-fjerner på båt. Kan brukes uten misfarging på alle typer treflater glass, skifer, stein, betong, metaller, sink, aluminium, plast mm. Effektiv også på vertikale flater inne og ute.
  Pakke
  Netto innhold
  1 FL
  Høyde
  19,7 cm
  Lengde
  7 cm
  Bredde
  7 cm
  Faresymboler
  Brannfarlig
  Brannfarlig
  Helsefare
  Helsefare
  Faresetninger
  H225 Meget brannfarlig væske og damp
  H315 Irriterer huden
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
  H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
  EUH071 plugin.misc.diginobb.hazards.euh071
  Sikkerhetssetninger
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
  P501 Innhold/beholder leveres til …
  P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
  P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt. plugin.misc.diginobb.precautions.p364
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.