Søk
Alle kategorier
  Meny Close

  WEBER GULLEX MURSEMENT A 25KG

  Varenummer: 60040845
   Pris: 199,65 kr / sek
   Total pris: 199,65 kr
   Bindemiddel for blanding med sand/tilslag og vann til mur- og pussmørtel. Inneholder luftporedannende tilsetningsstoff som sikrer god frostbestandighet i herdet produkt.
   Pakke
   Netto innhold
   1 SEK
   Høyde
   10 cm
   Lengde
   32 cm
   Bredde
   50 cm
   Ytelseserklæring
   Faresymboler
   Etsende
   Etsende
   Helsefare
   Helsefare
   Faresetninger
   H315 Irriterer huden
   H318 Gir alvorlig øyeskade
   H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene
   Sikkerhetssetninger
   P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
   P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
   P103 Les etiketten før bruk.
   P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
   P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
   P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
   P362 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før de brukes på nytt.
   P501 Innhold/beholder leveres til …
   P301+P310 plugin.misc.diginobb.precautions.p301 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
   P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
   P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.